Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se týkají zákazníků společnosti SANSHA PRAHA, s.r.o., Čajkovského 1416/5, 130 00 Praha 3, IČ 28432738, DIČ CZ28432738 (dále jen „SANSHA“).

OSOBNÍ ÚDAJE

SANSHA se zavazuje chránit Vaše soukromí. Když použijete webovou stránku společnosti SANSHA, společnost SANSHA shromáždí veškeré osobní údaje, které dobrovolně poskytne zákazník. Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je SANSHA schopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží může dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • IČ, DIČ
 • datum narození
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • dodací adresa
 • identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 • bankovní spojení
 • údaje o kreditní kartě
 • jméno školy
 • jméno učitele
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • podrobnosti o objednaných položkách

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto osobní údaje shromážďujeme a dochází k jejich zpracování abychom zabezpečili především:

 • bezproblémové zpracování, vyřízení a doručení Vaší objednávky
 • abychom Vás mohli kontaktovat pokud se vyskytne problém s Vaší objendávkou
 • pro usnadnění všech následných návštěv
 • informace pro Vás o zboží, které jste zakoupili dříve
 • abyste nám pomohli vylepšit naše produkty a služby při prodeji

Přístupem na naše stránky souhlasíte s těmito Zásadami zpracování osobních údajů.

Od 25.5.2018 nabírá SANSHA nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude SANSHA od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů SANSHA a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy, formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat.

Subjekt, který udělil souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává SANSHA s jeho souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů SANSHA. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných SANSHA, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies SANSHA, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům a může od SANSHA žádat:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnost. Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

VÝMAZ, OMEZENÍ, OPRAVA A PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud SANSHA neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

Svůj účet můžete kdykoli uzavřít u nás kontaktováním týmu zákaznických služeb na adrese changedetails@sansha.com. Pokud se rozhodnete účet zrušit, poznamenejte si, že budete muset znovu otevřít později, pokud se rozhodnete pro nový nákup. Osobní údaje spojené s vaším účtem odstraníme v přiměřené lhůtě, s výjimkou osobních údajů, které potřebujeme uchovat pro naše interní obchodní záznamy (například údaje týkající se historie nákupů).

Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout SANSHA součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm SANSHA zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede SANSHA bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné písemně na adresu sídla SANSHA, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

Zákazník má právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla SANSHA.

Zákazník má právo na oznámení ze strany SANSHA v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude SANSHA informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Zákazník má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci.

Zákazník má právoprávo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu SANSHA.

V případě, že SANSHA neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, SANSHAt zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla SANSHA.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat a kdykoli změnit své údaje zasláním e-mailu na adresu: changedetails@sansha.com nebo písemně na jakoukoli pobočku společnosti SANSHA ve vaší zemi. Můžeme vás požádat o potvrzení vaší totožnosti za účelem změny údajů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla SANSHA anebo prostřednictvím jiné vhodné formy, například emailem.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

COOKIE

Soubory cookie jsou kódy vyžadující oprávnění k instalaci v počítači nebo v jakémkoli připojeném zařízení. Po dohodě je soubor přidán a pak SANSHA umožní vyladit obsah tak, aby vyhovoval vašim potřebám a zlepšil váš nákupní zážitek. "Session cookies" identifikují relaci a jsou po ukončení relace smazány a "Permanentní soubory cookie" trvale ukládají historii prohlížení na datovém médiu. Pro vylepšení našich produktů a služeb používáme cookies třetích stran také na našich webových stránkách. Soubor cookie nám neposkytuje přístup k vašemu počítači ani žádné informace o vás, jiné než údaje, které se s námi rozhodnete sdílet. Můžete zvolit přijetí, omezení nebo odmítnutí souborů cookie. Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale pokud chcete, můžete upravit nastavení prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie jsou specifické pro počítač, takže pokud se přihlásíte na jakýkoli web z jiného počítače, použijí se nastavení cookie v tomto počítači.

Používáním webu SANSHA souhlasíte s používáním souborů cookie. Některé funkce našich webových stránek nemohou fungovat bez nich.

Používané soubory cookie a jejich použití:

Cookie name Cookie purpose
Session This cookie allows our web servers to respond to your actions on the website such as "Add to basket" or browsing the website. The website wouldn't work for you without it.
Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.


To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Information about the types of cookies used by Google can be found here - https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Adwords

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Adwords use the same cookies as Google Analytics.


__utma,

__utma,

__utma,

__utma,


To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Information about the types of cookies used by Google can be found here - https://www.google.com/policies/technologies/types/

Affiliate Window
aw6427
This provides information to the Affiliate Window network to identify website users who have used an affiliate link to make a visit to the website. Information about the types of cookies used by Affiliate Window can be found here - http://blog.affiliatewindow.com/wp-content/uploads/2012/05/

Budoucí změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

BEZPEČNOST

Webová stránka společnosti SANSHA používá šifrovací technologii (SSL), která zajišťuje, že Vaše transakce jsou důvěrné a chráněné. Při dalším nákupu se váš prohlížeč připojí k zabezpečené části webu SANSHA. Váš prohlížeč zobrazí malý visací zámek, který indikuje, že je spojení bezpečné. Společnost SANSHA také používá bezpečnostní služby Visa® nebo Mastercard®, aby naše platební karty byly co nejbezpečnější. Tyto služby pomáhají chránit vaši kartu před podvodným použitím online. Pokud zapomenete své hesla Visa® nebo Mastercard®, obraťte se přímo na poskytovatele služeb. SANSHA tyto informace nemá a neukládá.

Korespondence e-mail

SANSHA poskytuje na svých webových stránkách e-mailové adresy pro otázky nebo připomínky, stejně jako on-line bulletinové desky pro podporu. V průběhu přijímání a odpovídání na tyto žádosti můžeme shromažďovat osobní údaje o vás, například vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje obsažené v těle vašeho e-mailu. Tím, že nám můžete zaslat tyto požadavky, nepokoušíme se od vás požadovat osobní informace. Tyto informace používáme pouze k zodpovězení vašich otázek a / nebo připomínek nebo k poskytnutí podpory zákazníkům. V případech týkajících se výměn - refundace a - nebo souvisejících s daňovým a celním účetním zázemím, vaše žádosti nebo zprávy mohou být uchovávány v evidenci pro naše záznamy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Marketingová komunikace

Ochrana soukromí našich zákazníků je velmi důležitá. Neposkytujeme žádné podrobnosti o zákazníkovi jiným skupinám za účelem marketingu či komunikace bez vašeho předchozího souhlasu. SANSHA provozuje možnost "I POTVRDIT" pro kohokoli, kdo si zvolí informace o marketingu od společnosti SANSHA. Můžete si "ZKONTROLUJTE" e-mailovou komunikaci nebo papírovou komunikaci kliknutím na odkaz un-subscribe v některém z našich marketingových e-mailů.

Zveřejnění informací

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit těmto třetím stranám pro následující účely:

Každý člen naší skupiny, což znamená naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a její dceřiné společnosti, jak jsou definovány v článku 1159 zákona o společnostech Spojeného království z roku 2006, kde nás tyto společnosti pomáhají při poskytování služeb nebo při jiném řízení našich skupinových operací;

Naši partneři a držitelé licencí, kteří pro nás v některých oblastech spravují SANSHA, aby vám mohli poskytnout relevantní obsah a marketing SANSHA ve vaší oblasti;

Úvěrové referenční agentury pro účely hodnocení vašeho kreditu.

Naši dodavatelé a profesionální poradci třetích stran, kteří mohou potřebovat přístup k vašim osobním údajům, aby nám mohli poskytovat služby.

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech zveřejnit třetím stranám:

Měli bychom prodat nebo koupit jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě budeme zveřejňovat vaše osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové obchodní činnosti nebo aktiv.

Pokud je majetek SANSHA nabytý třetí stranou, v takovém případě bude jedním z přenesených aktiv osobní údaje, které má k dispozici.

Pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem nebo abychom prosadili nebo uplatňovali naše podmínky použití a další dohody; nebo chránit práva, majetek společnosti SANSHA, našich zákazníků nebo jiných stran. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi, aby se předešlo podvodům a snížilo riziko.

Informace uvedené výše budou minimální požadované pro každou stranu.

SANSHA neprodává ani neposkytuje žádné osobní informace žádnému subjektu.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Údaje, které shromažďujeme od vás, mohou být zpracovávány, zpracovávány, předávány nebo uchovávány v místě určení mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, kde máte méně zákonných práv, která děláte podle právních předpisů vaší země. Osobní údaje mohou zpracovávat i pracovníci působící mimo Evropský hospodářský prostor, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito zaměstnanci se mohou mimo jiné zabývat splněním objednávky, zpracováním platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním nebo zpracováním. Učiníme veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně av souladu s těmito zásadami.

Zpravodaj

zaregistrujte se do našeho newsletteru a dozvíte se o našich nejnovějších propagačních akcích, prodejích a vzrušujících nových módních kolekcích. VE společnosti SANSHA jsme všichni fanatickí milovníci tanečního umění a jsme odhodláni taneční komunitě přinést báječné taneční zboží!!!

© 1982 - 2024 Sansha Group. Všechna práva vyhrazena.